BOB RIJSCHOOL

AVEZAATHSTRAAT  46, 4006 EC Tiel, Tel: 06 400 80003 / 06 400 80006

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN BOB RIJSCHOOL

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en verdere overeenkomsten van Bob rijschool, behoudens indien en voor zover Bob rijschool schriftelijk anders verklaren.

ANNULERING

Los geboekte en afzonderlijke praktijklessen opleidingspakket kunnen kosteloos worden geannuleerd indien die annulering plaatsvindt uiterlijk 2 werkdagen voor de dag waarop de betreffende les plaatsvindt. Anders is het volledige lesgeld verschuldigd.

BETALINGEN EN PRIJZEN

Kasbetalingen in de auto zijn mogelijk, maar betalingen dienen zoveel mogelijk plaats te vinden doormiddel van overboeking naar de opgegeven bankrekening met vermelding van het factuurnummer.

Voor betalingen is de betaaltermijn  à contant doch uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan; voor overigen is de verdere procedure als volgt vastgesteld:

  • Losse lessen bij vooruitbetaling voor de eerste les
  • Examengelden en T.T.Toetsen dienen bij de aanvraag van het examen te worden betaald. Deze worden pas aangevraagd als aan alle verplichtingen zijn voldaan en het volledige les- en examengeld is betaald
  • Lespakketten: De lesgelden kunnen desgewenst in twee termijnen worden betaald
  • Bob Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.
  • De verhoging van de examengelden worden ten alle tijden doorberekend, daar deze door het CBR worden vastgesteld

Bij niet tijdige betaling zullen de lessen worden opgeschort of stop gezet.

Bij niet tijdige betaling of betalingsachterstand zal de cursist(e) hierop worden geattendeerd. Bij de eerste herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 7,50 voor administratiekosten en bij de tweede herinnering met € 10,00.

Wanneer de cursist(e) in voorkomende gevallen weigert te betalen, dan zal Bob Rijschool een incassobureau inschakelen. De kosten welke dit bureau hanteert voor het incasseren van het factuurbedrag, zijn voor de cursist(e).

Wanneer een cursist(e) een lespakket heeft aangeschaft en het rijbewijs wordt gehaald terwijl het pakket niet volledig is benut, dan is er geen recht op restitutie van lesgeld. Er is immers al een flinke korting op de lesprijs verkregen.

Bob Rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken maken met de cursist(e). Deze zullen dan mede in de lesovereenkomst worden vastgelegd.

AFSPRAKEN

Bob Rijschool kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden en binnengekomen examens, te allen tijde de praktijkopleidingen afzeggen. Bob Rijschool kunnen nimmer door de cursist(e) voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten.

Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kunnen Bob Rijschool besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de inhuur van het voertuig voor het examen.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

De cursist(e) verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 18 jaar is.

Bob Rijschool zal de cursist(e) vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist(e) dronken op een motorrijtuig of fiets reed en hiervoor is gedaagd voor de rechter. De cursist(e) mag  in zo'n  geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist(e) niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist(e)  aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Eventueel reeds  betaalde lesgelden kunnen in dat geval niet worden gerestitueerd.

Indien mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Bob Rijschool volledig, en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Bob Rijschool opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

De cursist(e) heeft zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij bij de praktijk- en theorie-examens van de BNOR en het CBR over de benodigde examenbescheiden beschikt. Deze bescheiden staan vermeld in de exameneisen BNOR en het CBR. Deze liggen ter inzage bij Bob Rijschool Op verzoek kunnen deze naar de leerling worden toegezonden.

Bob Rijschool zorgen ervoor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Bob Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool.

Bob Rijschool heeft het recht om de lesovereenkomst te beëindigen wanneer de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist(e) tijdens de lessen opzettelijk niet meewerkt aan het vorderingen maken volgens het lesplan.

Als de cursist(e) tijdens de rijles of het rijexamen een schade veroorzaakt aan derden, dan kan de cursist(e) normaal gesproken niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden. De autorijschool draagt hiervoor het risico.

Als de cursist(e) zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist(e) wel aansprakelijk worden gesteld.

Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist(e) onder invloed was, dan kan hij/zij aansprakelijk worden gesteld.

Het is verboden om medicijnen in te nemen, waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de medicijnverpakking of de bijsluiter. Door het verzwijgen neemt de cursist(e) het risico bij een aanrijding aansprakelijk te worden gesteld. Het is raadzaam contact op te nemen met de autorijschool als dergelijke medicijnen moeten worden gebruikt.

GARANTIE

Bob Rijschool zal alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de leerling in staat te stellen om het examen waarvoor de leerling zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de leerling het examen niet behaalt, kan Bob Rijschool hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt word door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op Bob Rijschool.

KLACHTEN

De cursist(e) die klachten heeft over de overeenkomst en rijopleiding dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van Bob Rijschooll Avezaathstraat 46, 4006 EC Tiel.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

© Januari 2011  Bob Rijschool is ingeschreven bij de KvK te Tiel ondernr: 52213293

Tel 0640080003 / 0640080006 ING bank 6009641 BTW nr: NL238252395B02